Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej poszukuje kandydatów do pracy w służbie cywilnej

Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckie poszukuje kandydatów do pracy w służbie cywilnej na stanowisko Inspektora ds Kadr i Szkolenia

Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej
Ogłoszenie o naborze nr 57809 z dnia 23 listopada 2019 r.

Oferty do

16 grudnia 2019r

Wymiar etatu

1

Stanowiska

1

Status

nabór w toku

WARUNKI PRACY


naturalne i sztuczne oświetlenie,
praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
brak windy osobowej w budynku, budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
wystąpienia publiczne.


ZAKRES ZADAŃ

prowadzenie akt osobowych oraz innych dokumentów ewidencyjnych związanych z przebiegiem zatrudnienia policjantów i pracowników,

sporządzanie projektów decyzji administracyjnych, regulaminów oraz aktów zarządzania wewnętrznego,

koordynacja przebiegu szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników,

prowadzenie ewidencji badań profilaktycznych, urlopów i zwolnień lekarskich,

sporządzanie meldunków, sprawozdań o stanie zatrudnienia, wydarzeniach nadzwyczajnych oraz ze stanu dyscypliny służbowej

prowadzenie dokumentacji z zakresu przygotowań obronnych oraz sprawozdawczości w tym zakresie,

wprowadzanie danych do bazy SWOP.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

Wykształcenie: średnie

staż pracy: co najmniej 1 rok w administracji publicznej

znajomość przepisów w zakresie prawa pracy,

znajomość przepisów ustawy o Policji,

znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,

umiejętność interpretacji przepisów,

umiejętność organizacji pracy własnej,

umiejętność pracy w zespole,

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 

Wykształcenie: wyższe administracja lub organizacja i zarządzanie, posiadanie wykształcenia wyższego w zakresie BHP będzie dodatkowym atutem.

doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w pracy na stanowisku związanym z obsługą kadrową, w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

Dokumenty należy złożyć do: 16 grudnia 2019 r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 23
96-200 Rawa Mazowiecka
Z DOPISKIEM NA KOPERCIE: Oferta pracy na stanowisko
inspektora ds. kadr i szkolenia

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 23 96-200 Rawa Mazowiecka tel. 47 843 31 01

Kontakt do inspektora ochrony danych: 47 843 31 05

Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu postępowania rekrutacyjnego w Komendzie Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej przez zespół powołany do przeprowadzenia naboru.

Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje:
podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:


 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- analiza ofert spełniających wymagania formalne,
- sprawdzenie wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
- rozmowa kwalifikacyjna.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 47 843 31 10