Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących oraz deklaracja dostępności

W celu ułatwienia kontaktu z petentami Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej, którymi są także osoby niesłyszące lub niedosłyszące, mające trudności w komunikowaniu się, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209, poz.1243 ze zmianami) Komenda wyszła na przeciw oczekiwaniom osób uprawnionych.

INFORMUJEMY

że osoby niesłyszące i niedosłyszące, mające trudności w komunikowaniu się, chcąc skorzystać z usług Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej mają prawo:

1. skorzystać z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – osoby przybranej podczas załatwiania swoich spraw w naszej komendzie

2. do skorzystania podczas obsługi w Komendzie Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, takiej, która ukończyła 16 lat i została przez nią  wybrana w celu ułatwienia porozumienia oraz udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182.poz. 1228)

3. do udostępnienia na własny wniosek, zgodnie z przepisami prawa dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.(Dz.U.z 2011r.nr 127,poz.721 z póżn. zm.)

Jednocześnie w celu skontaktowania się z nami prosimy o wybranie najbardziej wygodnej dla Państwa formy kontaktu:

osobiście zgłaszając się w siedzibie jednostki przy ul. Kościuszki 23

oraz za pośredenictwem :

telefonu (za pośrednictwem osoby przybranej) –47 843 31 03

 

poczty elektronicznej:

komendant@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl

dyzurny@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl

 

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy będą dodawane w miarę możliwości, sukcesywnie do filmów. Wyłączenia dotyczą filmów, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest podinsp. Grzegorz Woźniak, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, adres poczty elektronicznej dyzurny@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 843 31 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul. Kościuszki 23 w Rawie Mazowieckiej. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem umieszczonym na ścianie budynku od ul. Kościuszki. Posiada też tablicę informacyjną znajdującą się nad głównym wejściem.
Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po lewej stronie od wejścia głównego, na ścianie znajduje się telefon umożliwiający skontaktowanie się z osobą na terenie budynku. W przypadku braku znajomości numeru telefonu do zainteresowanej osoby, obsługa interesantów ustala właściwy numer i powiadamia telefonicznie osobę o oczekującym interesancie. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Osoby odbierane są z punktu obsługi interesantów i poruszają się po terenie KPP w Rawie Mazowieckiej w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika policji (osoby wprowadzającej). Przejście z punku obsługi interesantów do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku.
W budynku nie jest zainstalowana winda. Toalety znajdujące się na każdej kondygnacji, nie są przystosowane do osób z niepełnosprawnością. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej wyposażone jest również w urządzenie elektroniczne tj. wideotelefon, którego numer dostępny jest na stronie https://euslugi.policja.pl/. Umożliwia on kontakt wideo przy udziale tłumacza języka migowego (PJM). Usługa ta świadczona jest w dni robocze w godz. 8.00 – 20.00.