Analiza stanu bezpieczeństwa

Analiza stanu bezpieczeństwa za 2009 rok

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

PUBLICZNEGO ZA OKRES 2009 ROKU NA TERENIE

DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

W RAWIE MAZOWIECKIEJ

 

W 2009 roku Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej realizowała zadania uwzględniając podstawowe zagrożenia na podległym terenie zakładające ograniczenie dynamiki przestępstw przy jednoczesnym zwiększeniu ich wykrywalności. Działania służb były również ukierunkowane na szybkie, zdecydowane reagowanie policjantów na wszelkiego rodzaju stwierdzone przypadki popełniania wykroczeń - przede wszystkim o przypadki chuligaństwa oraz spożywania alkoholu w miejscach publicznych i obligatoryjne korzystanie w tego rodzaju zdarzeniach z instytucji postępowania przyspieszonego.

Wyniki działań prowadzonych przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej zostały w niniejszej ocenie przedstawione pod względem realizowanych zagadnień.

OCENA DZIAŁALNOŚCI PREWENCYJNEJ

1.Wylegitymowano i zarejestrowano w bazie komputerowej osób – 17824

2.Przeprowadzono interwencji ogółem – 3589,

w tym:

a)w miejscach publicznych – 2453,

b)domowych – 1136,

2.Doprowadzono i zatrzymano osób - 792.

3.Udzielono asysty lub pomocy podmiotom uprawnionym – 11.

4.Powiadomiono komisji ds. uzależnień – 37.

5.Odbyto spotkań ze społeczeństwem – 64.

6.Zabezpieczono miejsc zdarzeń – 702.

7.Zatrzymano dowodów rejestracyjnych – 479.

8.Zatrzymano uprawnień do kierowania – 108.

9.Zatrzymano na gorącym uczynku przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu ogółem osób – 391 w tym sprawców:

a)rozboju – 16,

b)bójek i pobić – 40,

c)uszkodzeń mienia – 14,

d)związanych z narkomanią – 11,

e)kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwym – 231,

f)innych przestępstw – 79.

10.Nałożono ogółem mandatów karnych - 7935

11.Skierowano wniosków o ukaranie do sądu – 644

12.Pouczono – 4009 osoby.

13.Zabezpieczono imprez sportowych – 14,

a)zaangażowano policjantów – 26,

b)koszty finansowe – 1210 zł.

14.Zabezpieczono przejazdów kibiców - 34

a)zaangażowano policjantów - 134,

b)koszty finansowe – 9158 zł.

15.Zabezpieczono masowych imprez kulturalnych, muzycznych, festynów – 14.

a)zaangażowano policjantów – 236,

b)koszty finansowe – 51900 zł.

16.Zabezpieczono nie masowych imprez kulturalnych, muzycznych, festynów – 5.

a) zaangażowano policjantów – 24,

b)koszty finansowe – 3441 zł.

Charakterystyka przestępczości nieletnich

W 2009 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej stwierdzono popełnienie 186 czynów karalnych (169 z kk, 17 z kw) przez 116 nieletnich sprawców. Czyny karalne popełnione przez nieletnich stanowią 12,8 % ogólnej liczby przestępstw. Dynamika przestępczości nieletnich w porównaniu do ubiegłego roku wyniosła o 135%.

Działania profilaktyczne

W ocenianym okresie policjanci Zespołu ds. Nieletnich, Rewiru Dzielnicowych, Wydziału Ruchu Drogowego i Komisariatu Policji w Białej Rawskiej przeprowadzili :

1. 95 spotkań z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Poruszano na nich zagadnienia związane z zapoznaniem młodzieży z podstawowymi ustawowymi definicjami, zasadami odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny, środkach wychowawczych i poprawczych stosowanych przez Sąd Rodzinny i Nieletnich. Jak reagować w przypadku kiedy staną się ofiarami przemocy, do kogo zgłaszać czyny karalne popełnione na ich szkodę. W młodszych klasach poruszano zagadnienia związane z bezpieczeństwem na drogach i sposobach zachowania się wobec osób obcych. Prowadzono, także pogadanki na temat bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji i ferii zimowych.

2.15 spotkań z wychowankami przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, na których omówiono prace policjanta, bezpieczne poruszanie się po drogach, zagadnienia związane z kontaktach z „obcym”.

3.7 egzaminów na kartę rowerową

4.20 spotkania instruktażowe dla całych szkół jak zachowywać się w razie ataku psa, do spotkań wykorzystano psa służbowego.

5.54 apele z udziałem uczniów wszystkich szkół

6.44 rozmów profilaktycznych z nieletnimi

7.44 rozmów z rodzicami

8.14 spotkania połączone z radami szkoleniowymi dla nauczycieli

9.18 zebrania z rodzicami

10.68 spotkań z pedagogami i dyrektorami szkół

11.10 spotkań z wychowankami Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej

12.4 spotkania z kuratorami dla nieletnich

Ponadto policjanci brali czynny udział w akcjach profilaktycznych prowadzonych na terenie powiatu rawskiego, do których należą:

1.„Klub Pancernika Klika w Fotelikach” - mające na celu uświadomienia użytkownikom pojazdów mechanicznych konieczność przewożenia dzieci w sposób bezpieczny

2.„Zachowaj trzeźwy umysł za kierownicą”

3.„Bezpieczne ferie zimowe”

4.„Dzień wagarowicza”

5.„Zakończenie roku szkolnego”

6.„Bezpieczne wakacje”

Policjanci brali także czynny udział w 3 festynach rodzinnych organizowanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową w Rawie Mazowieckiej, Fundację „Hospicjum”, oraz Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej. Zorganizowano wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Skierniewicach akcję „Mikołajowy Radiowóz” gdzie wraz z upominkami odwiedzono szkoły i przedszkola na terenie powiatu

PRACA DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZA

W 2009 roku Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej wraz z podległym Komisariatem Policji w Białej Rawskiej wszczęła 1138 postępowania przygotowawcze, co dało dynamikę na poziomie 99,5%. W toku prowadzonych postępowań stwierdzono 1321 przestępstwa (dynamika 112,7%), wykryto 1075 przestępstwa. W omawianym okresie wykrywalność ogólna wyniosła 81,1% i w porównaniu do roku 2008 nastąpił wzrost wykrywalności o 5,3%, Wykrywalność przestępstw kryminalnych w naszej jednostki ukształtowała się na poziomie 71,9% i wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego o 5,8% i tendencja wzrostowa utrzymuje się od czterech lat.

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

W roku 2009 na terenie powiatu rawskiego zanotowano 92 wypadki drogowe, w których śmierć poniosło 12 osób, a 108 zostało rannych. W porównaniu do roku 2008 nastąpił spadek w ogólnej liczbie wypadków o 2,2 % (było 94). Wypadków ze skutkiem śmiertelnym zanotowano 10 co daje wzrost o 20 % w stosunku do roku 2008 (było 8), w ilości ofiar śmiertelnych wzrost wyniósł 20 % (było 10) natomiast w ilości rannych zanotowano spadek o 10 % (w roku 2008 było 120 rannych). Ilość kolizji drogowych jest podobna 521 co stanowi spadek o 0,2 % w stosunku do roku 2008 (było 522).

WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI POZAPOLICYJNYMI

Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej w 2009 roku w celu zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym współpracowała z organami samorządowym, organizacjami społecznymi oraz z podmiotami pozapolicyjnymi na podstawie własnych porozumień jak i podpisanych przez Komendę Główną Policji jak i Komendę Wojewódzka Policji w Łodzi. Współpracowano min. z: Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, Strażą Miejską, Państwową Strażą Łowiecką, Strażą Rybacką, Żandarmerią Wojskową, Zarządcami Dróg.

PRZYGOTOWANIE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RAWIE MAZOWIECKIEJ DO DZIAŁAŃ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Sytuacja kryzysowa określana jest jako zdarzenie sprowadzające niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi lub ich mienia, spowodowane bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra lub klęską żywiołową, charakteryzujące się możliwością utraty kontroli nad przebiegiem wydarzeń albo eskalacji zagrożenia, w którym do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego niezbędne jest użycie większej liczby policjantów. Do sytuacji kryzysowych możemy zaliczyć imprezy masowe o podwyższonym ryzyku, zgromadzenia i uroczystości publiczne wysokiego ryzyka, w szczególności z udziałem osób podlegających z urzędu ochronie, blokady dróg oraz okupacje obiektów, zorganizowane działania pościgowe, akty terroru, zbiorowe naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, w szczególności z przyczyn społecznych, ekonomicznych, politycznych i religijnych, klęski żywiołowe, których skutki mogą doprowadzić do niepokojów społecznych, inne sytuacje mogące spowodować zagrożenie życia i zdrowia ludzi lub mienia, a także bezpieczeństwa i porządku publicznego, charakteryzujące się możliwością utraty kontroli nad przebiegiem wydarzeń albo eskalacji zagrożenia, katastrof naturalnych i awarii technicznych.

Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej jest przygotowana do prowadzenia działań w sytuacjach kryzysowych. Opracowane są plany działań, procedury i algorytmy postępowania. W przypadku gdyby z rozwoju sytuacji kryzysowej i towarzyszących okoliczności wynikało, że nie jest możliwe podjecie skutecznych działań przy użyciu sił i środków będących w dyspozycji KPP w Rawie Mazowieckiej przewidziane jest wsparcie siłami i środkami komendy wojewódzkiej lub innej komendy powiatowej.

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej nie ma odpowiednich środków zabezpieczających czy też środków ochrony osobistej policjantów jeżeli chodzi o sytuacje związane z działaniem środków chemicznych czy też wystąpienia chorób zakaźnych ludzi, zwierząt lub roślin.

Prowadzenie działań w takich przypadkach będzie utrudnione lub wręcz niemożliwe.