Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

„Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa. Praca w Holandii”

Pod takim tytułem w czwartek, 16 listopada 2017 roku w sali starostwa odbyło się szkolenie, którego wykładowcami byli policjanci holenderscy, na co dzień walczący z handlem ludźmi w tym kraju.

Na szkolenie zaproszeni zostali uczniowie najstarszych klas szkół ponadpodstawowych, pedagodzy, dyrektorzy szkół, pracownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy oraz wszyscy ci, którzy rozważają możliwość pracy za granicą. Delegacja w składzie: Irena de Ruig, Robin de Tombe - specjaliści do spraw polityki migracyjnej i handlu ludźmi w Holandii oraz podkom. Katarzyna Świątek, asp. Szymon Kapusta z Komendy Głównej Policji mówili o zagrożeniach związanych z nieodpowiednim przygotowaniem się do pracy za granicą. Omówili sytuację na rynku pracy w Holandii oraz sposoby walki z wyzyskiem pracowniczym. Mówili o prawach przysługujących pracownikom w ich kraju. Z kolei polska część prelegentów krótko przedstawiła, jak wygląda sytuacja w Polsce, jeśli chodzi o przestępstwa handlu ludźmi oraz wskazała organizacje niosące pomoc w takich sytuacjach.  Przypomniane zostały także możliwości jakie dają Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacja Moja Komenda. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł.insp. Bartłomiej Karch przedstawił film "Polska Policja Dziś", promując w ten sposób zawód policjanta.

Przypomnijmy jeszcze na koniec: handel ludźmi to: „werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: przemocy lub groźby bezprawnej, uprowadzenia, podstępu, wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności, udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą – w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek i narządów wbrew przepisom ustawy.

Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wyżej wymienione.

Kodeks karny w art. 8 przepisów wprowadzających k.k. zakazuje również niewolnictwa, jest zdefiniowane jako stan zależności, w którym człowiek jest traktowany jak przedmiot własności.

WAŻNE INFORMACJE!!!

W Komendzie Głównej Policji funkcjonuje specjalna infolinia i skrzynka e-mail, dzięki którym każdy, kto posiada informacje o przypadkach handlu ludźmi, może skontaktować się z policjantami. Pisząc na adres: handelludzmibsk@policja.gov.pl . lub dzwoniąc pod numer: +48 664 974 934, można zapobiec ludzkim tragediom. Taka wiadomość lub telefon może uratować komuś życie. Nie bądźmy obojętni!

 

 

  • komendant mł.insp. Anna Dyśko rozpoczynająca spotkanie
  • Robin de Tombe z Holandii
  • podkom. Katarzyna Świątek, asp. Szymon Kapusta z Komendy Głównej Policji
  • Zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł.insp. Bartłomiej Karch
  • komendant mł.insp. Anna Dyśkodziękuje prelegentom